Vướng mắc C/O mẫu AI cấp sai thể thức.

Cơ quan Hải quan xem xét chấp nhận đối với các C/O mẫu AI cấp sai thể thức quy định được cấp trước ngày 01/10/2017.

Đối với C/O được cấp kể từ ngày 01/10/2017: C/O phải được cấp theo đúng quy định tại phụ lục 5 ban hành kèm theo thông tư 15/2010/TT-BCT

 

Comments

Bình Luận

Call Now Button