Mã Loại Hình XNK Trên Hệ Thống VNACCS

Công Văn Số: 2765/TCHQ-GSQL, ngày 01/04/2015, V/v mã loại hình XNK trên Hệ thống VNACCS

Comments

Bình Luận

Check Also

* Khái quát chung về Hệ thống VNACCS/VCIS

Hệ thống VNACCS/VCIS là Hệ thống thông quan tự động và Cơ chế một cửa ...