Mã Loại Hình XNK Trên Hệ Thống VNACCS

Công Văn Số: 2765/TCHQ-GSQL, ngày 01/04/2015, V/v mã loại hình XNK trên Hệ thống VNACCS

Comments

Bình Luận

Check Also

NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN

Đối với hàng hóa xuất khẩu: Trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá ...