Bài 21: Trích Lục TKHQ

* Công Văn Trích Lục Tờ Khai Hải Quan

[embeddoc url=”http://dongphuong.vn/wp-content/uploads/2016/09/CV-TRICH-LUC-TKHQ-DP.pdf” download=”all”]

Read More »