Bài 20: Biểu Mẫu, CV

* Mẫu Giấy Ủy Quyền

[embeddoc url=”http://dongphuong.vn/wp-content/uploads/2016/09/GIAY-UY-QUYEN-1.pdf” download=”all”]

Read More »